260
St. dobry
262
St. znakomity
265
St. bardzo dobry
266
St. bardzo dobry
267
St. bardzo dobry
268
St. znakomity