402
St. 4/5
403
St. 5

USA - 5 dolarów 1914 - White/Mellon

cena końcowa
~26 EUR